Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky videoportálu Sports-online.cz platné od 22. 1. 2017

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) internetového videoportálu Sports-online.cz, provozovatel Keplerdenika s.r.o. Platnéřská 90/13, Praha 1 – Staré Město, PSČ: 110 00
IČO: 04434447 DIČ: CZ04434447, zapsán u Městského soudu v Praze, C 247663 (dále jen „provozovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s užíváním služeb internetového videoportálu Sports-online.cz uzavírané mezi provozovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „uživatel“) prostřednictvím internetového videoportálu na adrese  www.sports-online.cz (dále jen „webová stránka“).

1.2. Tyto VOP videoportálu Sports-online.cz jsou závazné v plném znění pro všechny uživatele. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit podmínky systému bez předchozího oznámení. Účinnost nových změn je od okamžiku jejich zveřejnění na adrese www.sports-online.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

1.3. Videoportál Sports-online.cz poskytuje přímé přenosy a záznamy videí se zpoplatněným přístupem pro shlédnutí (pay per view – dále jen PPV). Naše vybrané služby lze užívat zdarma u neplacených videí, jinak jsou zpoplatněny dle ceny vstupenky u každého videa, nebo přímého přenosu.

1.4. Provozovatel nenese odpovědnost za případné škody, vzniklé užíváním videoportálu Sports-online.cz, neručí za propagovaný obsah na webových stránkách uživatelů ani za jiný obsah a data vložená jinými uživateli.
1.5. Provozovatel nenese zodpovědnost za výpadky elektřiny, internetu, nebo subdodavatelské CDN StreamingVideoProvider.com. Nárok na reklamaci vstupenky vzniká v případě, že uživatel nemohl shlédnout více jak polovinu času přímého přenosu. V případě výpadku CDN je do 3 minut vždy nabídnut odkaz na záložní stream – na adrese www.sports-online.cz + požadovaný přenos, kde je možno přenos nadále sledovat.

2. Uživatelský účet

2.1. Registrace pro uživatele není nutná, probíhá pouze platba přes platební bránu ThePay.cz Uživatel má povinnost uvést správné, pravdivé osobní údaje a platný emailový kontakt.

2.2. Údaje nebudou poskytnuty žádné třetí straně a bude s nimi nakládáno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2.3. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení (název firmy), adresa bydliště (sídlo), identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

2.4. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem pro účely realizace práv a povinností z VOP, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení uživateli.

2.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou správné, pravdivé a že byly poskytnuty dobrovolně.

3. Služba a její rozsah

3.1. Pro využití služeb nabízených provozovatelem není nutná registrace – viz bod 2. těchto VOP.

3.2. Provozovatel nabízí přímé přenosy a záznamy videí, jak zpoplatněné, tak volně přístupné zdarma. Provozovatel je pouze distributorem hotového videosignálu, za kvalitu videosignálu nese zodpovědnost dodavatel videosignálu.

3.3. Je výslovně zakázáno cokoli kopírovat nebo provozovat neoficiální aktivity spojené se systémem Sports-online.cz bez písemného souhlasu majitele.

3.4. Sledování přenosu nesmí být užito k veřejné produkci ( sport bary, restaurace ) a dále k využívání informací z přenosu pro další média ( internetové portály, sportovní zpravodajství ) v reálném čase. V případě zjištění takovéhoto využití bude plátce vstupenky v rámci neoprávněného užití sankcionován blokací vysílání a vystavuje se možnému trestnímu stíhání pro porušení majitelů práv pro on-line prezentaci, včetně finančního prospěchu z neoprávněného obohacení.

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit nabízené služby bez předchozího oznámení uživateli. Veškeré změny služeb a aktuální platné VOP jsou zveřejněny na adrese www.sports-online.cz

4.2. Provozovatel je oprávněn ukončit poskytování služeb uživateli v případě porušení VOP.

4.3. Pokud vztah související s užitím webové stránky obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

4.4. Je-li  některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kontaktní údaje provozovatele:

Adresa pro doručování:

Keplerdenika s.r.o. Platnéřská 90/13, Praha 1 – Staré Město, PSČ: 110 00
IČO: 04434447 DIČ: CZ04434447,

Adresa elektronické pošty: keplerdenika@email.cz

Telefon +420 777 304 627

V Praze, dne 22.1.2017